Estro

Безплатна доставка за гр. София над 800 лв.

Доставка гр. София - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Консултирайте се с нас и спестете време и пари.

089 664 2072

Безплатна доставка за София и Варна

над 800 лв. Доставка до 800лв. - 30лв.

Поръчайте RIGIPS по телефона или Viber.

Защитата на личните данни на Потребителите на сайта www.estro.bg е в рамките регламентирани от действащия актуален Закон за защита на личните данни и единствено за нуждите свързани с предлаганите услуги на електронната платформа. Всяка нерагламентирана употреба на данните записани на сървъра на estro.bg подлежи на санкция предвидена от законодателството в Република България и компетентните държавни институции.   

Чл. 1 (1) „ЕСТРО“ ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите, след изрично получено съгласие, при извършената от тях регистрация/поръчка в нейната страница www.estro.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията, осъществяване на поръчка, изпращане на съобщение или при общуване със служител. Информацията включва и всяка друга, която Потребителя доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от „ЕСТРО“ ЕООД.(2) Всяка предоставена информация относно личните данни, ще се съхранява на сървъра на https://www.estro.bg. „ЕСТРО“ ЕООД не съхранява данни на банкови карти на своите сървъри. 

    Чл. 2 (1) „ЕСТРО„ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията/поръчката – предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 
(2) В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията/поръчката, „ЕСТРО„ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, и последиците от отказа за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, Потребителя се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
(3) С регистрацията и приемането на настоящите Общи условия Потребителя се съгласява с обработването на личните му данни единствено за управление на поръчки, маркетингови промоционални цели, изпращане на информационен бюлетин, и за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или уточняване на детайли, свързани с поръчката и нейната доставка. Размяната на кореспонденция между Потребителя и Администратора е при условията на добрите практики за търговска конфиденциалност.
(4) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „ЕСТРО„ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

    Чл. 3 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на www.estro.bg, да изрази съгласие с Общите условия и да декларира, че е правоспособен. 
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация„, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителя извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ЕСТРО„ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон, „ЕСТРО„ЕООД може да съхранява на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на www.estro.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителя е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физически лица), правния статут (за юридически лица) и другите изискуеми от електронната форма на estro.bg данни както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „ЕСТРО„ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

    Чл. 4 (1) При регистрацията си Потребителя получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни чрез www.estro.bg.
(2) Потребителското име, с което Потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на estro.bg.
(3) 
Регистриращият се в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респективно наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество/потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на www.estro.bg
(4) Потребителя е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ЕСТРО„ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Потребителя носи отговорността за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 5 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от www.estro.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определен от „ЕСТРО„ЕООД. 
(2) Потребителя има право да изиска и получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. 
(3) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line до личните си данни, предоставени при регистрацията/поръчка, използвайки нашето приложение GDPR инструменти.
(4) Потребителя има право да изтрие сам личните си данни използвайки GDPR инструменти, или да поиска от администратора да изтрие личните му данни, като за целта изпрати писмено искане – лично или на info@estro.com. Администраторът изтрива личните данните на клиента в рамките на три работни дни.
(5) Ако www.estro.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим незабавно, както и за мерките които са предприети.
(6) В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02 915 3 518
е-поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: Комисия за защита на личните данни

Последни публикации

гипсокартона
В света на гипсокартона
Гипсокартона е панел, изработен от калциев сулфат дихидрат ( гипс […] Вижте повече
Системите за сухо строителство 2
Пукнатини по тавани и стени от гипсокартон
Системите за сухо строителство се появяват осезаемо на българския пазар […] Вижте повече
сухото строителство
Плоскости за външно приложение в сухото строителство
Съществуват основно два вида плоскости за външно приложение в сухото […] Вижте повече
Споделете ни в: